• بازگشت به حرم مطهر            
   • ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 10
    10
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 11
    11
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 12
    12
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 13
    13
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 14
    14
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 15
    15
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 16
    16
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 17
    17
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 18
    18
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 19
    19
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 21
    21
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 22
    22
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 23
    23
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 25
    25
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 26
    26
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 27
    27
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 28
    28
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 29
    29
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 30
    30
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 31
    31
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 32
    32
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 33
    33
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 34
    34
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 35
    35
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 36
    36
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 37
    37
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 39
    39
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 40
    40
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 41
    41
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 42
    42
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 43
    43
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 44
    44
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 45
    45
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 46
    46
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 47
    47
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 49
    49
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 50
    50
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 51
    51
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 52
    52
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 53
    53
    ضیافت افطار در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 55
    55