• بازگشت به خبری            
   • پاسداشت 30 سال عکاسی خبری استاد فرامرز عامل بردبار
    پاسداشت 30 سال عکاسی خبری استاد فرامرز عامل بردبار
    عکاس: علی عبداللهی
    تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳