• بازگشت به خبری            
   • عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد

     همزمان با آغاز سال جدید و در اولین روز از ایام نوروز ، محمد رضا کلایی شهردار مشهد مقدس با حضور در آرامگاه خواجه ربیع به غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا پرداخت .

    عکاس: حسین شریعت
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 10
    10
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 11
    11
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 12
    12
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 14
    14
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 15
    15
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 16
    16
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 17
    17
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 18
    18
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 19
    19
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 22
    22
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 23
    23
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 24
    24
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 25
    25
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 26
    26
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 27
    27
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 28
    28
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 29
    29
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 30
    30
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 31
    31
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 32
    32
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 33
    33
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 34
    34
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 35
    35
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 36
    36
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 37
    37
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 38
    38
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 40
    40
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 41
    41
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 42
    42
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 43
    43
    عطر افشانی مزار شهدا توسط شهردار مشهد 44
    44