• بازگشت به گردشگری            
   • افتتاح مجموعه گردشگری و تفریحی باغ گیاهشناسی مشهد
    افتتاح مجموعه گردشگری و تفریحی باغ گیاهشناسی مشهد
    عکاس: حسین شریعت/محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۳
    افتتاح مجموعه گردشگری و تفریحی باغ گیاهشناسی مشهد 10
    10